Sverigedemokraternas budgetförslag Landstinget 2013 | Sverigedemokraterna i Eksjö

Sverigedemokraternas budgetförslag Landstinget 2013

Sverigedemokraternas förslag inför budget 2014 med flerårsplan 2015-2016

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.

Den 1 juli i år var en orättvis dag i svensk sjukvård. Samtliga partier utom SD röstade igenom ett förslag där illegala invandrare nu endast betalar 50 kr för all sjukvård och tandvård. En djup orättvisa mot pensionärer och andra grupper som har låga inkomster och betalar fullt pris. Pensionärerna har byggt vår välfärd och många kämpar nu för att med små medel för att överleva.

Vi Sverigedemokrater föreslår i vår budget att man tar bort patientavgiften för Recept och Remisser från det man fyllt 75 år.

Hälso- och sjukvården

Sjukvården ska vara solidariskt skattefinansierad.

Sjukvården i länet ska hålla hög kvalitet och erbjuda patienten de senaste kunskaperna och bästa behandlingsmetoderna för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar. Samtidigt ska vården präglas av säkerhet och tillförlitlighet där evidensbaserad forskning och god uppföljning av såväl privata som offentliga verksamheter är ledande.

Den offentliga vården borgar för långsiktighet Att införa vårdval inom specialistvården kan föra med sig negativa konsekvenser. Vården riskerar att splittras upp och kan medföra att forskning och utbildning drabbas när kompetensen flyttar från sjukhusen till mindre aktörer.

I landstinget utförs ca 3000 kataraktoperationer om året fördelat på våra 3 akutsjukhus, en läkare går med en handledare under ett år och beräknas då ha utfört minst 300 operationer. Tack vare Landstinget finns denna fina kompetens samlad under ett tak.

Ett vårdval riskerar att försämra utbildningen och att utarma klinikerna på superspecialister, nätverk av forskare riskerar att splittras. Dessa effekter hade kunnat undvikas om det fanns ett överskott på specialister. När det finns ett underskott innebär det endast att man kan locka till sig en specialist från något annat ställe vilket knappast är en solidarisk handling.

Sverigedemokraterna är emot privatisering av specialistvården som läget ser ut idag.

Läkemedlen blir allt dyrare. Vi är emot de hemliga avtalen. Sär läkemedel som lanseras av läkemedelsbolag kan kosta hundratusentals kronor per behandling. Sverigedemokraterna anser att landstinget ska pröva dessa restriktivt i avvaktan på nationella avtal med läkemedelsbolagen.

I många länder ses fortfarande kvinnan som oönskad. Europarådets resolution 1829 mot könsselektiva aborter bör införas som ett mål i Landstinget för att motarbeta kulturen att abortera flickor. Likaså bör inte omskärelse av pojkar utan medicinska skäl utföras.

Primärvården

Primärvården bör vara patientens första möte med sjukvårdssystemet.

Som ett led i att förbättra tillgängligheten i primärvården vill Sverigedemokraterna erbjuda ”drop in” på alla vårdcentraler. Det ska vara enkelt, billigt och med minimal administration att få vård i primärvården. Tidsbokning är ett system som generellt bör tas bort i primärvården.

De som inte har svenska som modersmål men uppehållit sig i Sverige i mer än 5 år förutsätts ha tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i samhället, klara kommunikationen med skola, socialförvaltning, vård osv. Språktolkning till modersmålet bör i dessa situationer vara en service man betalar för.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Depressioner blir allt vanligare. Särskilt oroande är den utbredda ohälsan hos ungdomar, framförallt unga flickor. Inte sällan är man ensam om sina problem.

Sverigedemokraterna förespråkar en allmän hälsoundersökning i årskurs 6-7 för att fånga upp dessa problem. Alltför ofta dyker psykisk ohälsa upp i sena tonåren då man söker hjälp i sjukvården och då är problemen betydligt svårare att hantera.

Tandvården

Det finns klara samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar. Trotts sambandet har inte alla råd med munhälsan. Sverigedemokraterna menar att tänderna tillhör kroppen. Därför är det naturligt, när ekonomin tillåter, att munhälsovården ingår i högkostnadsskyddet.

Regional utveckling

Sverigedemokraterna anser att den viktigaste målsättningen för länets kulturpolitik är att värna och levandegöra det regionala kulturarvet och på så sätt stärka vår gemensamma svenska identitet. Det är viktigt att bevara de svenska högtider och traditioner som kommer av vårt kristna kulturarv.

Ansträngningarna för att bredda publikbasen på Spira ska fortsätta, ett hus för alla. Kommande region ska äga kulturlokaler och arbeta med kulturutveckling. Men det är inte nödvändigt att landstinget anställer alla kulturarbetare. Privata aktörer och privatpersoner ska ha bättre möjligheter än idag att anordna kulturaktiviteter, arbeta och engagera sig i landstingets kulturlokaler.

Landstingets mål är att ungefär hälften av kollektivtrafiken ska vara självfinansierad. Målet kräver att man arbetar både med kvalité, zoner för att säkra intäkter.

I kommande region är det särskilt viktigt med infrastruktursatsningar inom järnväg och anpassning med busstrafik från dessa knutpunkter. Att köra busslinjer med alltför få passagerare är inte rimligt. Fokus bör istället vara god tillgänglighet för arbetspendling.

Landstingets samarbete i länets folkhögskolor och gymnasier bör belysas då förutsättningarna för privata initiativ och driftsformer är möjliga och kan utveckla dessa verksamheter.

Landstinget i samverkan med Hälsohögskolan bör arbeta emot att möta behovet av specialistutbildad personal. En ny utbildning behövs för undersköterskor som vill bli sjuksköterskor. Det behöver även satsas på vidareutbildning för sjuksköterskor gemensamt med Hälsohögskolan, t.ex. utbildning av nya operationssjuksköterskor. 

Medarbetare

Sverigedemokraterna är övertygade om att landstinget i högre grad kan internrekrytera sina chefer. Vid tillsättning av nya chefer bör det finnas system för förankring och påverkan hos den närmast underställda personalen. Medarbetarnas delaktighet i tillsättningsprocessen kan minska problem med gruppdynamik och skapa ett ”vi tänkande”.

Mycket av läkarnas tid upptas av sådant som sjuksköterskor med särskild vidareutbildning skulle kunna utföra. Vi ser positivt på att låta specialistsjuksköterskor ta större ansvar.

Man ska i samverkan med de fackliga organisationerna säkerställa en trygg arbetsmiljö för personalen.

I dagarna har Sverige anmälts till Europarådet av Scandinavian Human Rights Lawyers. Det gäller de fall där vårdpersonal gör ingrepp som upplevs obehagliga eller kränkande. Möjligheten att personligen ”stå över” och säga ifrån bör alltid finnas. Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal är ett verktyg för detta och bör tillämpas i landstinget.

Finansiellt perspektiv

Sverigedemokraterna anser att det finns en ketchup effekt i majoritetens investeringsbudget. Flera stora investeringar samtidigt är delvis orsak till att man vill höja skatten. Större investeringar bör fördelas över längre perioder och jämnas ut. Inte komma som en klump på slutet.

Vi anser att man bör skjuta på ca 100 milj. av de planerade investeringarna 3 år framåt i tiden. Berörda förvaltningar får i uppdrag att titta på vilka investeringar som går att skjuta på.

Utdebiteringen bör därför inte höjas mer än 35 öre från 2014 och föreslås bli 11,16 kronor.

Skattenivån påverkar konsumtion, arbetsvilja, näringsliv och privatpersoner och bör utvärderas varje år för att få så god hushållning som möjligt.

Våra förslag på ändringar i patientavgifterna innebär en omfördelning på ca 3,1 milj. kr. och beräknas ge ett nollresultat.

 

Ändrings- och tilläggs yrkanden på majoritetens budgetförslag

Budget med verksamhetsplan 2014, Flerårsplan 2015-2016 

Sidan 12 Under rubrik ”Inköp och upphandling” ny mening:

”För att garantera god djurhållning ska endast kött med svensk ursprungsmärkning upphandlas.” 

Sidan 22 Under rubrik ”Finansiell bedömning 2013-2016” meningen:

”Utdebiteringen för 2014 föreslås därmed bli 11,21 kronor”

ändras till

”Utdebiteringen för 2014 föreslås därmed bli 11,16 kronor”

Sidan 24 Under rubrik ”Primärvård” ny mening:

”Alla som söker vård i primärvården ska kunna få ett besök genom ”drop in” utan att behöva boka tid i förväg.” 

Sidan 33 Under rubrik ”Barnkonventionen” ny mening:

”Landstinget ska arbeta efter Europarådets resolution 1829 mot könsselektiva aborter och utför inga behandlingar utan medicinsk grund.”

Sidan 59 Under rubrik ”Högskoleutbildning” ny mening:

”Landstinget i samverkan med Hälsohögskolan bör arbeta emot att möta behovet av specialistutbildade sjuksköterskor.”

Sidan 80 Under rubrik ”Chef- och ledarskap” ny mening:

”Vid tillsättning av nya chefer bör det finnas system för förankring och påverkan av valet hos den närmast underställda personalen.” 

Sidan 80 Under rubrik ”Hälsa och arbetsmiljö” två nya meningar:

”Vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet i sitt arbete är en viktig faktor för en god arbetsmiljö. Möjligheten att personligen ”stå över” och säga ifrån bör alltid finnas enligt Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal.”

 

Patientavgifter i vården

Ny kod:

”Språktolk för personer som varit bosatta i Sverige i mer än 5 år.” Avgift 300 kr.

Ny kod:

”Recept och Remisser från det man fyllt 75 år.” Avgift 0 kr.

 

Sverigedemokraternas landstingsgrupp

Samuel Godrén

Anders Gustafsson

Per Svenhall

Sven-Evert Gunnarsson